hirdetés

: ISTENEK ALKONYA ¦ 4. Folytatás

VII. Záró? "?akkordok?"

?"?A vallás nem más,? ?mint az Igazságra mutató jelzőoszlop.
Azok az emberek,? ?akik állhatatosan belekapaszkodnak,képtelenek közelebb kerülni az igazsághoz, mert
az a téves képzetük támad,? ?hogy már birtokában vannak.?"
?[?Anthony De Mello Atya?]

Tisztában vagyok avval,? ?hogy a körömszakadtáig vallás-védő,? ?bigottan fanatikus? "?Torquemada-utódok?" ?képtelenek elviselni,? ?ha a hitbéli párbeszédekben másvalaki eltérő különvéleményt próbál kifejteni?; ?az meg különösen felbőszíti az ilyen embereket,? ?ha az a különvélemény merőben eltér a? "?szent iratokban?" ?megfogalmazottaktól...
Van azért egy szerény kérdésem:? ?Voltaképpen melyik isten? "?sugdos?" ?is folyton-folyvást a fülünkbe,? ?hogy még csak esélyt se adjon számunkra (emberi lények számára?) ?az önálló? ¦ ?a meglévő dolgok és fogalmak tárházát bővíteni képes? ¦ ?absztraháló gondolkodásra??
Melyik isten fennenvalóságát is hirdeti tehát,? ?Jóuram?? (?Merthogy a kultúr-história lapjain? )t?öbben is vannak?!?...?)
Az életet adó Ízisz-e a legfelsőbb úr(nő?)?,? ?vagy netán a sokkarú Siva?? ?Esetleg a villámokat hajigáló Zeusz a? "?nagyfőnök?" ?a magosban,? ?vagy a fenségesen rémisztő Durgá?? ?Netalán Baal,? ?az emberáldozattal engesztelhető,vagy peniglen Jahve,? ?a kifürkészhetetlen?? ?Vagy Thor,? ?a kalapácsos,? ?avagy Odin,? ?a játékos kedvű?? ?Vagy a keresztények Úristene lenne az első és egyetlen? "?alkotó?"? ?Esetleg már Allah,? ?a magasztos az,? ?ki a helyébe lépett???Vagy talán mégis az Észak-amerikai őslakosok Nagyszelleme az elvitathatalan "vezér?" ?a mennyekben??
Folytathatnám napestig,? ?hisz istenségekből jó néhány van a? "?panteonban?"?...
És mindegyik egyenrangú és egyenjogú a többivel?! ?A különféle kultúrák isteneinek? "?kerekasztalánál?" ?ugyanis nem lehet senki? "?első az egyenlők között?"?.

A keresztény vallás-filozófia egyik legnagyobb tévedése,? ?sőt hibája? ?az a meggyőződés,? ?hogy saját isteneszményét és hitrendszerét a többi,? ?más ?¦ ?eltérő filozófiai alapokon nyugvó? ¦ ?isteneszmény és hitrendszer fölé gondolja rendelni,? ?vagyis a sajátját? )?i1magasabbrendűnek)i0? ?deklarálja amazokénál,? ?holott arra semmiféle jogalapja nincsen?!
Egyetlen vallás sem írta? (?írhatja?) ?felül az előző hitek és vallások eszmerendszereit.? ?Azok ugyanis nem alá-fölé rendeltségi viszonyrendszerben léteztek és léteznek egymással,? ?hanem mellérendeltségi viszonyrendszerben.
Minden vallás csupán egy mítosz,? ?egy kultúrtörténeti? "?jelenség?"?,? ?ennélfogva ?¦ ?noha más-más eszményeket testesítenek meg? ¦ ?mindegyiküket csakis egymás mellé helyezve lehet? "?értékelni?"?.
Egyetlen vallás és istensége(i?) ?sem magasabbrendűbb(ek?) ?tehát a többinél, ezért hát egyetlen vallás papjai és hívői sem vallhatják joggal,? ?hogy csakis az ő vallásuk,? ?az ő? (?fő)istenük az,? ?amelyik az? ?egyetlen igaz isten, tehát az? ?egyetlen iagaz ige? ?megtestesítője.
Egyetlen hit vallásfilozófusai és hittudósai sem jelenthetik ki jogosan tehát,? ?hogy az ő hitük,? ?és csakis az övék az? ?egyetlen igaz hit e Földtekén,? ?csak,? ?mert az egyik hitrendszer pár ezer évvel korábban,? ?míg a másik néhány száz évvel később? "?született?"; ?vagy mert az egyik? "?igéjét?" ?két és fél milliárdnyian szomjazzák,? ?míg a másikat? "?mindössze csak?" ?800? ?millió? "?megvilágosodásra?" ?áhítozó vallja magáénak e bolygón.

Egyetlen isten sem örökítette át? "?jogarát?" ?egy? "?trónutódnak?"?,? ?és egyetlen isten sem vette azt el? "?elődjétől?"?.
Tudnánk róla,? ?ha így történt volna.
A halhatatlanság? ?-? ?állítólag? ?-? ?az istenek alap-attributuma,? ?ennélfogava az ő? "?köreikben?" ?az? "?uralkodó?"?-váltás elméletileg csak kétféle módon volna lehetséges:? "?demokratikus választás?" ?útján,? ?vagy? "?trónviszály?" ?következtében.
Véleményem szerint azonban egyetlen isten sem adná át önként és? "?dalolva?" ?a mindenség feletti uralom jogát egy olyan utódnak,? "?aki?" t?eljességgel más uralkodási elveket és? "?filozófiát?" ?vall,? ?mint a? "?vezérlő?" ?hatalom aktuális birtokosa.
A néhány ezer évenként? (?vagy akár egyetlen évezred folyamán többször is?) ?fel-fel törekvő újdonsült? "?trónkövetelő?" ?istenek minden bizonnyal olyan ?¦ ?minden képzeletet felülmúlóan kolosszális kitrerjedésű és
eget-földet megrengető? ?hevességű? ¦ "?örökösödési háborúk?" ?során igyekeznének (igyekeztek volna?) ?elmozdítani az éppen? "?uralkodó?" ?vetélytársukat a hatalomból,? ?hogy annak? "?lenyomatai?" ?felettéb nyilvánvalóak? ?lennének számunkra?!
?Ám mi nem látunk ilyen jeleket!
?Hol vannak hát az istenek?

hirdetés